• Súťažné podmienky

Súťažné podmienky

Usporiadateľ súťaže:
Mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1 mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, DIČ: 2020553073 ( ďalej len “organizátor súťaže”).

Názov súťaže:
Krížom krážom osadami

Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenská republiky prostredníctvom webovej stránky https://osady.mestokrasno.sk a sociálnej siete FACEBOOK ( ďalej len “miesto konania súťaže”).

Trvanie súťaže:
Súťaž prebieha od 15.04. 2019 do 31.10.2019 12:00

Podmienky účasti v súťaži:
Súťažiacim sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže.

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov:
Súťažiaci navštívi 16 osád mesta Krásno nad Kysucou, v každej osade sa odfotí s informačnou tabuľu danej osady a následne svoju návštevu spolu s fotografiou zaregistruje na stránke https://osady.mestokrasno.sk na ktorej je k dispozícii aj zoznam osád. V prípade zapojenia do súťaže o najkrajšiu fotografiu odfotí a nahrá akúkoľvek fotografiu odfotenú na území mesta Krásno nad Kysucou, ktorá bude umiestnená v albume na Facebookovej stránke mesta https://www.facebook.com/mestokrasnonadkysucou/

Víťaz bude určený nasledujúcim spôsobom: 1.11.2019 budú náhodne vyžrebovaní traja súťažiaci, ktorí navštívili všetkých 16 osád a návštevu zdokumentovali fotografiou a nahrali na stránku https://osady.mestokrasno.sk. V súťaži o najkrajšiu fotografiu budú odmenené 3 fotografie, ktoré získaju najviac lajkov v súťažnom albume na stránke https://www.facebook.com/mestokrasnonadkysucou/.

Výhra v sútaži: vecné ceny

Splnením podmienok súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Komunikácia súťaže a výsledkov
Súťaž končí 31.10.2019 o 12:00. Výhercovia súťaže budú kontaktovaní prostredníctvom emailovej správy, prípadne telefonicky. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne, prípadne podľa vzájomnej dohody.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:
Prihlásením sa do súťaže účastník automaticky dáva bezodplatné povolenie na zverejnenie zaslanej fotografie počas neobmedzenej doby na stránkach webového sídla osady.mestokrasno.sk, www.mestokrasno.sk, na Facebookovej stránke mesta, v novinách Krásňan a v iných propagačných materiáloch.

Účastník zaslaním fotografie do súťaže potvrdzuje, že a) disponuje autorskými právami k tejto fotografii a/alebo je oprávnený udeliť súhlas na použitie fotografie v zmysle týchto pravidiel a podmienok súťaže, b) použitím fotografie usporiadateľom podľa týchto pravidiel a podmienok súťaže nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa organizátora súťaže odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti organizátorovi súťaže.

Organizátor súťaže jje oprávnený zo súťaže vyradiť fotografie, ktoré: a) nezodpovedajú zadanej téme súťaže a/alebo iným podmienkam súťaže, b) obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo c) môžu poškodiť dobré meno usporiadateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií organizátora súťaže.

O tom, či prihlásená fotografia vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje organizátor súťaže.

Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie podmienok súťaže bude vždy k dispozícii na stránke https://osady.mestokrasno.sk/sutazne-podmienky.html

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou iného typu.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť web stránky a siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú na účely týchto pravidiel a podmienok súťaže všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže organizátorovi súťaže (meno, priezvisko, mesto a podobizeň). Prihlásením sa do súťaže udeľuje účastník organizátorovi súťaže súhlas so spracovávaním ním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže, zverejnenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry. Súhlas dáva súťažiaci na dobu neurčitú.

Súťažiaci je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať, a to písomne listom odoslaným na adresu sídla organizátora súťaže alebo emailom na info@mestokrasno.sk. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov počas trvania súťaže, má to za následok automatické vyradenie fotografie účastníka zo súťaže.

Súťažiaci nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť organizátorovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto pravidiel a podmienok súťaže a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.

V Krásne nad Kysucou dňa 15.04.2019

Späť hore